Kategoria: Luontotyöpäivä

Virtuaalisia luontotaukoja

Virtuaalisia luontotaukoja

Luonnolla on tunnetusti lukuisia hyvinvointivaikutuksia ja monet meistä ovat kokeneet niitä samoillessa metsissä tai pysähtyessä ihastelemaan tyyntä vedenpintaa tai puron virtausta. Aina ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tai resursseja päästä luonnon pariin. Meijän polku on jo aiemmin koonnut Luontotyöpäivä-sivustolle ohjeita siitä, miten luontoelementtejä voi tuoda sisätiloihin tai hyödyntää työpäivän aikana. Sivustolle on nyt lisätty osio virtuaalisista luontotauoista. Virtuaalisten luontotaukojen pitäminen työpäivän lomassa virkistää ja elvyttää mieltä. Virtuaalisia taukoja on myös helppo ottaa osaksi työpäivää esimerkiksi kahvituntien aikana.

Virtuaalisia luontotaukoja -sivun on Meijän polulle koonnut Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelija Jennika Lilja.

Ihminen tarvitsee monimuotoista luontoa

Ihminen tarvitsee monimuotoista luontoa

Hyvinvointia arkeen lähiluonnosta ja metsästä

Kulunut pandemia-aika on viimeistään osoittanut lähiluonnon merkityksellisyyden. Osa on löytänyt luonnosta itselleen uuden pysyvän harrastuksen, osaa on puolestaan harmittanut lisääntynyt väenpaljous vanhoilla reiteillä. Lähiluonnon säästäminen on paitsi ekologisesti myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä teko.

Ihmiset etsivät tietoa luontoalueista netistä ja suuntaavat sinne mistä tietoa löytyy. Näin ollen onkin tärkeää, että jo olemassa olevista, ja uusista reiteistä kerrotaan selkeästi kuntien sivuilla. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että luonto ja reitit olisivat ihan kaikkien suomalaisten saavutettavissa, jotta kynnys lähteä luontoon pysyisi mahdollisimman matalana.

Lahden kaupunki on yksi edelläkävijöistä, jossa luontolähtöisen hyvinvoinnin tuominen osaksi asukkaiden arkea on otettu vakavasti. Kaupunki on seurannut tarkkaan aiheeseen liittyvää tutkimusta ja lähtenyt viemään tuloksia käytäntöön. Voin sanoa näin, koska olen itse siirtynyt tutkijan tehtävistä Lahden kaupungille vasta toista kuukautta sitten, ja Euroopan ympäristöpääkaupungin 2021 ympärillä vallinnutta positiivista ”pöhinää” ei ole voinut olla huomaamatta myös muualta käsin.

Lahti mukana GoGreenRoutes -hankkeessa

Lahti lähti rohkeasti hakemaan yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun ja laajan eurooppalaisen tutkimuskonsortion kanssa Euroopan unionin yhtä merkittävintä tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta GoGreenRoutes -hankkeelle. Rahoitus saatiin ja Lahden kaupunki on nyt yksi kuudesta hankkeen eurooppalaisesta kehittäjäkaupungista, jonka tavoitteena on olla suunnannäyttäjänä matalan kynnyksen luontopohjaisten ratkaisujen luomisessa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Samalla on tarkoitus vahvistaa asukkaiden luontosuhdetta.

Hyvinvointia laadukkaasta luonnosta

Miksi sitten luontosuhde ja ylipäätään luonto tai metsät ovat urbaaneilla alueilla niin tärkeitä? Tutkimusten perusteella voidaan jo sanoa, että luonnolla on hyvinvointia edistävä vaikutus. Parhaiten luonto toimii erilaisten sairauksien ehkäisijänä.

Erityisen merkitseväksi kuitenkin nousee laadukas urbaani luonto, jonka havaittiin tanskalaisessa tutkimuksessa suojaavan lapsia sairastumasta myöhemmällä iällä erilaisiin mielenterveyssairauksiin kuten skitsofreniaan (Engemann ym. 2020). Laadukkaalla luonnolla tarkoitetaan tässä esimerkiksi tarpeeksi luonnonmukaisen kaltaisia metsäalueita.

Myös Suomesta on uutta tutkimusnäyttöä aiheesta. Kun monimuotoista luontoa tuotiin kaupunkiympäristöön, lasten elimistön mikrobisto monipuolistui ja immuunijärjestelmän säätely parani (Roslund ym. 2020, 2021).  Tutkin myös itse väitöskirjassani metsän laadun vaikutusta ihmisen mielen hyvinvoinnille. Vein ihmisiä pienryhmissä eri tavoin hoidettuihin metsiin heidän työpäivänsä jälkeen. Jokainen metsä toimi tehokkaasti työstressistä palautumiseen. Yhdeksi merkitseväksi selittäväksi elpymisen tekijäksi nousi metsän koettu biodiversiteetti (Simkin ym. 2021). Näin ollen, ei voida ajatella niin, että luonto ja metsät kaupunkien ulkopuolella riittävät monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Myös Ihminen tarvitsee rikasta biodiversiteettiä ympärilleen voidakseen hyvin. Tällä hetkellä mielenterveyden ongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Lähiluonto toimii monipuolisena hyvinvoinnin ylläpitäjänä, jonka arvo osataan usein nähdä vasta sitten kun se on menetetty.

Mielen rentoutumiseen vaikuttavat monet asiat kuten ympäröivä melu ja koettu luonnon kauneus mutta myös luonnon monimuotoisuus. Erityisesti vilkkaan työpäivän jälkeen ihminen elpyykin tehokkaasti metsässä, joka on tarpeeksi laaja ja puusto iäkästä (Simkin ym. 2020). Sen ei tarvitse olla hyvin hoidetun näköinen ja harmoninen. Ympäristöpsykologiassa tunnistetun ”tarkkaavuuden elpymisen teorian” mukaan ihminen elpyy, kun tahdonalainen tarkkaavuus saa hellittää (Kaplan 1995). Teorian mukaan näin tapahtuu, kun ihminen kokee lumoutumista. Monipuolisessa luonnossa tämä tapahtuu kuin itsestään.

Vaikka osa meistä on hyvinkin erähenkisiä, monelle metsään meno ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Luonnonvarakeskuksen Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin (LVVI 2) mukaan viidennes ulkoilijoista on niin sanottuja passiivisia ulkoilijoita, jotka ulkoilevat vain harvoin. Heitä on kaikissa ihmisryhmissä sukupuoleen katsomatta.

Retkelle tai lähimetsäänkin lähdön esteenä on tavallisesti pelko eksymisestä tai metsä voi yksin kulkiessa tuntua turvattomaltakin. Tarvitsemme myös esteettömiä reittejä, jotta kaikilla on mahdollisuus päästä nauttimaan luonnosta. Erilaisten asukaskyselyiden myötä tiedetään, että moni haluaisi mennä metsään, jos sinne lähteminen olisi ylipäätään mahdollista.

Terveysmetsä rakentuu osana GoGreenRoutes -hanketta

GoGreenRoutes -hankkeen yksi tärkeä tavoite on luoda Päijät-Hämeen keskussairaalan viereiseen metsään niin sanottu Terveysmetsä. Hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä sairaalan henkilökunnan kanssa. Terveyspolun toivotaan tukevan sairaalan asiakkaita hoidon yhteydessä sekä toimivan virkistävänä taukopaikkana myös kiireiselle henkilökunnalle ja kaupungin asukkaille. Metsää ei aiota sen ihmeemmin rakentaa, vaan tarkoitus on mahdollistaa sinne helpompi pääsy uusilla pitkospuilla ja levähdyspaikoilla. Ohjattu reitistö säästää myös alueen luontoa. Terveyspolku yhdistyy aivan sairaalan nurkalta lampea kiertävään esteettömään luontopolkuun. Yhdessä kokonaisuus muodostaa monikäyttöisen Terveysmetsän.

Lähdetään luontoretkelle yhdessä

Luontoretkien ympärille rakennetut yhteisölliset tapahtumat ovat tärkeitä tilaisuuksia aktivoida ja rohkaista ihmisiä lähtemään luontoon. Luonnossa yhteisöllisyyden kokemus voimistuu ja tutkimustulostenkin kautta tiedetään, että luonnossa on helpompi jutella vaikeistakin asioista. Yksi oivallinen esimerkki tällaisesta tapahtumasta on Keski-Suomessa meneillään oleva reitistöviikko, joka huipentuu perjantain Luontotyöpäivään. Tavoite on kannustaa ihmisiä lähtemään luontoon ja löytämään uusia liikuntapolkuja omaan arkeen. Jospa jokainen meistä ottaisi tavoitteekseen mennä perjantain työpäivän aikana luontoon, jos ei ihan metsätyöpisteeseen niin kuin meillä Lahdessa, niin ainakin happihyppelylle. Se kannattaa varmasti!

Jenni Simkin
projektipäällikkö, Lahden kaupunki, GoGreenRoutes -hanke


Lähteet:

  • Engemann, K., Svenning, J. C., Arge, L., Brandt, J., Geels, C., Mortensen, P. B., Plana-Ripoll, O., Tsirogiannis, C., & Pedersen, C. B. (2020). Natural surroundings in childhood are associated with lower schizophrenia rates. Schizophrenia Research, 216, 488–495. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.10.012
  • Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169–182. https://doi.org/10.1016/0272-4944(95)90001-2
  • Roslund, M. I., Puhakka, R., Grönroos, M., Nurminen, N., Oikarinen, S., Gazali, A. M., Cinek, O., Kramná, L., Siter, N., Vari, H. K., Soininen, L., Parajuli, A., Rajaniemi, J., Kinnunen, T., Laitinen, O. H., Hyöty, H., & Sinkkonen, A. (2020). Biodiversity intervention enhances immune regulation and health-associated commensal microbiota among daycare children. In Sci. Adv(Vol. 6). https://www.science.org
  • Roslund, M. I., Puhakka, R., Nurminen, N., Oikarinen, S., Siter, N., Grönroos, M., Cinek, O., Kramná, L., Jumpponen, A., Laitinen, O. H., Rajaniemi, J., Hyöty, H., Sinkkonen, A., Cerrone, D., Hui, N., Mäkelä, I., Parajuli, A., Saarenpää, M., Soininen, L., … Vari, H. K. (2021). Long-term biodiversity intervention shapes health-associated commensal microbiota among urban day-care children. Environment International, 157. https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106811
  • Simkin, J., Ojala, A., & Tyrväinen, L. (2020). Restorative effects of mature and young commercial forests, pristine old-growth forest and urban recreation forest – A field experiment. Urban Forestry and Urban Greening, 48. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126567
  • Simkin, J., Ojala, A., & Tyrväinen, L. (2021). The Perceived Restorativeness of Differently Managed Forests and Its Association with Forest Qualities and Individual Variables: A Field Experiment. International Journal of Environmental Research and Public Health,18(2). https://doi.org/10.3390/ijerph18020422
Virtuaalisia luontotaukoja

Virtuaalisia luontotaukoja

Luontokokemuksilla on todettu olevan lukuisia hyvinvointivaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. Tutkimuksissa ollaan alettu kiinnostua myös virtuaalisen luontokokemisen mahdollisuuksista.

Luonnossa liikkumisen ja mielen hyvinvoinnin välillä on tutkitusti selkeä yhteys.

Työsuojelurahaston toteuttamalla videolla lyhyesti tietoa luontotaukojen ja luonnon hyvinvointivaikutuksista.

Virtuaalisilla luontokokemuksilla on todettu olevan samankaltaisia hyvinvointivaikutuksia kuin oikeillakin luontokokemuksilla. Esimerkiksi digitaaliset luontotauot työpäivän aikana edistävät palautumista stressistä ja rentouttavat mieltä, jolloin tunnetilatkin tasaantuvat.

Luontoa sisältävien videoiden katselu tai virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvat luontokokemukset laskevat sydämen sykettä, verenpainetta ja ihon sähkön johtavuutta, eli niin sanottu ”taistele ja pakene”-tila vaimenee.  Psyykkistä elpymistä tukee mielialan nousu ja negatiivisten tunteiden lieventyminen.

Alle olemme koonneet listaukseen videoita, joita voi hyödyntää digitaalisina luontotaukoina tietokoneella työskennellessä, kokouksissa ja seminaareissa, myös etänä. ​

Voit valita mieluisen videon esimerkiksi vuodenajan, taustaäänien tai tauon pituuden mukaan.​

Kun haluat käyttää luontotaukoja osana etäkokouksia, kannattaa kokousalustassa testata etukäteen että tietokoneen äänet kuuluvat muille osallistujille. Luontotauon voi jakaa myös linkkinä osallistujille ja kukin voi tutustua siihen omalta tietokoneelta käsin.​

Antoisia hetkiä luonnon virkistävässä seurassa!


Syksy

Syksyisiä kuvia ja sanallisesti ohjeistettu metsäkävely.

Tekijä: Varsinais-Suomen sydänpiiri

Kesto: 1:45 min.

Syksyn värejä ja äänimaisemaa.

Tekijä: MIELI Suomen mielenterveysseura ry

Kesto: 6:11 min.


Talvi

Aurinkoisen talvipäivän maastoa ja luonnon ääniä.

Tekijä: MIELI Suomen mielenterveysseura ry

Kesto: 3:40 min.


Kevät

Lähikuvaa puron virtauksesta kivien yli.

Tekijä: Meijän polku

Kesto: 0:45 min.

Videossa edetään alkukevään sulavista lumista aina alkukesän kukkaniittyjen tunnelmiin.

Tekijä: MIELI Suomen mielenterveysseura ry

Kesto: 5:57 min.


Kesä

Kesän ääniä, metsän elämää ja valoisia iltoja.

Tekijä: MIELI Suomen mielenterveysseura ry

Kesto: 7:08 min.


Useita vuodenaikoja

Luontokuvia Keski-Suomen kansallispuistoista.

Tekijä: Meijänpolku yhteistyössä

Kesto: 4:03 min.

Kaikki hyvän mielen metsäkävelyt samassa videossa. Koe kaikki vuodenajat kerralla.

Tekijä: MIELI Suomen mielenterveysseura ry 

Kesto: 21:54 min.


Virtuaalisia luontotaukoja -sivu on osa Meijän polun Luontotyöpäivä-konseptia. Luontotyöpäivä-sivustolta saat vinkkejä luonnon tuomiseksi osaksi työpäiviä ja työpäivien siirtämistä osaksi luontoa. Itse Luontotyöpäivä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, mutta innostamme ihmisiä työskentelemään luontoon myös muina aikoina. #Luontotyöpäivä


Virtuaalisia luontotaukoja -sivun on Meijän polulle koonnut fysioterapiaopiskelija Jennika Lilja, JAMK.

Syksyn värejä katselemaan luontoon!

Syksyn värejä katselemaan luontoon!

Värien bongausta luonnosta

Syksy on tunnetusti värikäs vuodenaika, joka hiljalleen varistelee värejään talven lähestyesssä. Tähän sivulle on kerätty muutama värikentiksi muutettu syksyinen luontokuva, joiden kanssa voi tarkkailla ympäröivää luontoa uusin silmin.

Valitse siis alta yksi kuva ja lähde etsimään ympäröivästä luonnosta vastaavia värejä. Kuvat ovat sivulla järjestetty värikkäämmistä hiljallee kohden loppusyksyn ruskeaan ja harmaaseen skaalautuvia kuvia. Eli ensimmäiseksi voi pikaisesti katsoa, että millä kuvalla juuri sinun ympäristöstä voisi tulla eniten väriosumia. Kun sopiva kuva löytyy, niin sitten vain tarkempaa vertailua tekemään. Voit suurentaa kuvaa kännykän näytöllä niin, että näet kerrallaan vain muutama värikentän, näin vertailu luonnon värien kanssa helpottuu. Löydätkö ympäröivästä luonnosta esimerkiksi kymmenen kuvassa olevaa väriä tai sävyä? Entä kaksikymmentä?

Syksyn edetessä ja värien vähentyessä voit lähteä luontoretkille uusien kuvien kera ja tutkailla, miten tilanne on muuttunut kuluneen viikon aikana. Voit myös käyttää samaa kuvaa koko syksyn ajan ja seurata kuinka väriosumat vähenevät hiljalleen.

Talven koittaessa keräämme sivuillemme myös talvisen väripaletin, joka kalpenee näiden syksyisten värien rinnalla. Jatkossa väripaletit tulevat kattamaan koko vuoden ja olemaan osa Vuosikellomme valikoimaa. Mutta nyt siis liikkeelle syksyisin värein!

Kuvat voi myös ladata tiedostoina omalle mobiililaitteelle alta, jolloin niiden katselu on helpompaa.


Alla on esitelty kuinka tämän sivuston kuvat ovat toteutettu. Kaikki värimallit on tehty syksyisistä luontomaisemista, joita löytyy suomalaisesta luonnosta runsaasti näin syksyisin.

Kuvista on vähennetty informaatiota muuttamalla kuvat värikentiksi. Suomessa tämänkaltaista tekniikkaa on käyttänyt maalauksissaan esimerkiksi kuvataiteilija Sami Lukkarinen. Kuvat Juho Jäppinen.

Kaikki syyt, jotka saavat meidät luontoon liikkumaan, ovat hyviä syitä!

Tämän sivu on luotu luonnossa liikkumisen innostamiseksi ja lisäämiseksi. Kun olet havainnoinnut aikasi ympäristön värejä näiden mallikuvien avulla suosittelemme jättämään kännykän pois ja vain nauttimaan syksyn upeista värimaailmoista ja uppoutumaan syysluontoon.

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia saat kerättyä viettämällä aikaa luonnossa. Lyhytkin aika riittää, mutta parhaan vasteen saavuttamiseksi luonnossa olisi hyvä pyrkiä viettämään 2–3 tuntia viikossa. Parhaita kohteita ovat monimuotoiset luonto-alueet, joissa on runsaasti erilaista kasvustoa ja esimerkiksi vanhaa metsää. Kuitenkin luonnon hyvinvointi- ja terveyshyödyistä pääsee nauttimaan myös esimerkiksi puistomaisilla kaupunkialueilla. Tärkeintä onkin liikkeelle lähteminen!

Juho Jäppinen
Fysioterapeutti
Meijän polku/JAMK


Tämän tehtävän voi ottaa myös osaksi Luontotyöpäivän viettoa. Värien etsiminen luontoympäristöstä auttaa siirtymään arkisista ajatuksista ympäröivän luonnon tarkkailuun.

Suomalaista työtä kohden luontoa!

Suomalaista työtä kohden luontoa!

Ensimmäistä Luontotyöpäivää vietettiin eri puolilla Suomea perjantaina 21.5.2021. Luontotyöpäivän tarkoituksena on madaltaa kynnystä sekä lähteä luontoon osana työarkea, että myös tuoda luontoa osaksi työtä, jos ulos lähteminen työpäivän aikana ei onnistu.

Ensimmäisen Luontotyöpäivän aikana luonnossa muun pidettiin palavereita, vietettiin kahvitaukoja ja tyhypäiviä, retkeiltiin ja saunottiin sekä ideoitiin ja maalailtiin taivaanrantoja. Päivä sai liikkeelle innokasta väkeä eri puolilta Suomea. Ja kokemukset olivat kauttaaltaan hyviä. Ainakin somepostauksista päätellen.

Muistoja ensimmäiseltä Luontotyöpäivältä luonnossa työpäivää viettäneiden Instagram-tileiltä.

Luontotyöpäivä saa jatkoa syksyllä, kun suomalainen työ lähtee taas suuremmalla porukalla kohden luontoa. Järjestyksessään toista Luontotyöpäivää vietetään perjantaina 17.9.! Tuolloin on loistava tilaisuus lähteä latautumaan luontoon koko työporukalla.

Ja nyt kun Luontotyöpäivä on lanseerattu ja testattu, niin päiväähän voi viettää vuoden jokaisena päivänä. Jos lähdette Luontotyöpäivää viettämään kesän aikana, niin laitelkaa #luontotyöpäivä -tägiä somepostauksiin, niin voimme levittää iloa myös Meijän polun kanavilla. Kaikki voittaa, kun suomalainen työ lähtee luontoon!

Keski-Suomessa samalla viikolla vietetään myös Keski-Suomen reitististöviikkoa, joten keskisuomalaisilla on enemmänkin hyviä syitä lähteä luontoon ja nauttimaan reitistöistä. Miten olisi esimerkiksi vaellus saunomaan työporukalla? Hyvin olisi.

Miten tuoda luonto osaksi työpäivää, kun luontoon ei pääse?

Miten tuoda luonto osaksi työpäivää, kun luontoon ei pääse?

Luonnolla on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin: luonnossa elimistön toiminta hidastuu, aivot palautuvat rasituksesta, stressitila kehossa hellittää ja ihminen rentoutuu. Mutta mitä tehdä, kun luontoon ei pääse?

Luonnossa mieli ja keho lepäävät. Lyhytkin metsälenkki tai hengähdyshetki omalla takapihalla voi rentouttaa kummasti, eikä mikään ihme, sillä tutkimukset todistavat, että luonnolla on pitkä lista hyvinvointivaikutuksia. Luonnossa verenpaine laskee, sydämen toiminta hidastuu, lihakset rentoutuvat, stressihormonit vähenevät, keskittymiskyky paranee, mieliala kohoaa ja aivot palautuvat… Lista sen kuin jatkuu. On siis varsin hyvä idea pitää työpäivän aikana taukoja luonnossa ja ottaa ilo irti näistä hyvinvointivaikutuksista. Kannattaa lähteä esimerkiksi ruokatauolla ulos happihyppelylle ja mahduttaa kalenteriin yksi jos toinenkin metsäretki.

Mutta aina ei pääse luontoon. Joskus luonto on kaukana ja joskus taas aika ei riitä luontoreissuun. Luonnon hyvinvointivaikutuksia voi kuitenkin valjastaa käyttöön, vaikka itse luontoon meneminen ei olisi mahdollista: tutkimukset nimittäin osoittavat, että luonnon hyvinvointivaikutukset toimivat myös ilman varsinaista luontoon astumista. Mikään ei tietenkään korvaa aitoa luontokokemusta, mutta luontoa matkivat virtuaaliset elämykset kuten luontovideot, -äänet ja -kuvat jäljittelevät yllättävän toimivasti luonnon vaikutuksia ihmiseen. Koska jokaisella tauolla ei ehdi luontoon, kannattaakin kokeilla luonnon tuomista työpisteelle virtuaalisesti:

3 x Miten tuoda virtuaaliset luontokokemukset osaksi työpäivää

1. Ota audiovisuaalinen luontokokemus taukojen tueksi

Työpäivän aikana on tärkeä pitää taukoja, jotta aivot saavat tilaisuuden palautua työstä aiheutuvasta rasituksesta. Tehokkaan tauon ei tarvitse olla pitkä, mutta sen tulisi antaa aivoille mahdollisuus olla hetki rauhassa. Tehokas tauko ei siis sisällä esimerkiksi sosiaalisen median selailua tai uutisten lukemista, vaan tauon aikana pitäisi malttaa pysähtyä hetkeksi kokonaan. Taukojen tueksi ja tehostamiseksi voi lisätä audiovisuaalisen luontoelementin, joka kannustaa hiljentymään ja rauhoittumaan: luontovideo vie aivot virtuaalisesti ympäristöön, jossa ne saavat hetken ajan harhailla vapaasti ja pitää taukoa jatkuvasta keskittymisestä. Jopa minuutin tai parin mikrotauko voi tuoda merkittäviä hyötyjä. Kannattaa myös laittaa vaikka puhelimeen muistutus, jotta taukojen pitäminen ei pääse unohtumaan.

2. Kuuntele luontoääniä työnteon lomassa

Moni kokee myös pelkät luontoäänet hyvin rauhoittavana, ja niitä voikin helposti tuoda osaksi työskentelyä ikään kuin taustamusiikin tavoin. Tuulen kohina, puron solina ja lintujen laulu voivat peittää esimerkiksi ulkoa tulevaa hälyä tai muuten vain auttaa keskittymään. Etsi esimerkiksi YouTubesta tai Spotifysta mieluinen pätkä luontoääniä ja laita pyörimään taustalle. Ja kun tarvitsen tauon, sulje silmät, hengitä syvään ja kuvittele itsesi lempimetsäreitille.

3. Lisää kaunis luontomaisema tietokoneen ja puhelimen taustaksi

Luontoelementtejä voi tuoda osaksi arkea hyvin pienilläkin eleillä, kuten vaihtamalla laitteiden taustakuviksi otoksia suosikkimaisemista. Pelkkä kuvan katselu voi tutkitusti laukaista samankaltaisia hyvinvointivaikutuksia kuin luonnossa oleilu. Lisää siis taustakuvaksi työkoneelle ja -puhelimelle suosikki luontokuvasi joka vie ajatuksesi työpäivän aikana metsän siimekseen tai rantakalliolle.

Lue lisää luonnon hyvinvointivaikutuksista ja virtuaalisista luontoelämyksistä sekä kokeile virtuaalista Korpi®-luontohetkeä osoitteessa korpiforrest.fi🌲

Kirjoittaja Anni Kupila
Asiantuntijoina Mikko ja Sampo Pohjola
Korpiforrest


Anni Kupilan blogi on osa Meijän polun Luontotyöpäivää.

Luontotyöpäivä sisätiloissa

Luontotyöpäivä sisätiloissa

Kaikki eivät luonnollisestikaan pääse työpäivän aikana ulos. Tällöin luonnon hyvinvointivaikutuksia voi tuoda osaksi työpäivää sisätiloihin. Olemme keränneet tälle sivulle vinkkejä luonnon tuomiseksi sisätiloihin osaksi työpäivää.

Luontoelementit

Huonekasvit eivät ole harvinainen näky suomalaisessa toimistossa tai muussa työympäristössä. Tämä onkin helpoin tapa tuoda luontoa osaksi jokapäiväistä työarkea. Vihreyttä ja vehreyttä voi hiljalleen sisätiloissa myös lisätä. Ratkaisuna voivat myös olla erilaiset viherseinäratkaisut, kuten yllä olevassa kuvassa JAMKin kampuksella. Luontoelementteinä voidaan pitää myös esimerkiksi valokuvia, tapetteja sekä äänimaisemia. Taidekin voi kuljettaa ajatukset luontoon. Tällaisesta taiteesta esimerkkinä sairaala Novan taide.

Luontoelementtien tuomisesta työarkeen löytyy ideoita myös Anni Kupilan artikkelista blogistamme.

Luontotauko

Luontotauot ovat helposti osaksi työpäivää otettavia elementtejä. Luonnon voi tuoda kahvitauolle kuuntelemalla kuulokkeilla ja omalla kännykällä luontoääniä, esimerkiksi lintujen laulua tai veden liplatusta. Jo lyhyt uppoutuminen tällaiseen äänimaisemaan saa stressitasot laskemaan ja rentouden lisääntymään. Alla on Meijän polun lyhyt luontovideo, jonka avulla pääset hetkeksi keväisen puron äärelle palautumaan.

Lisää digitaalisia luontottaukovideoita löytyy Virtuaalisia luontotaukoja-sivulta.

Myös kahvi- ja ruokatauoilla ulkona ja luontoympäristössä piipahtaminen on suositeltavaa, jos tällaiseen on mahdollisuus. Pieni kävely ruokailun ja tauon yhteydessä on myös virkistävää, joten työhyvinvointia voi parantaa pienillä teoilla.

Luontoelementtejä voi ottaa myös osaksi kokous- ja palaverirutiineja. Tällöin niistä pääsee hyötymään kaikki tapaamisiin osallistujat. Vinkkejä kokouksien viettoon löytyy Meijän kokoukset -sivuilta.

Luontopainotteinen työmatka

Pyri kulkemaan työmatkasi reiteillä, joilla ainakin osa matkasta liikutaan luontoympäristössä tai sen välittömässä läheisyydessä. Tässä myös omalla aktiivisella liikkumisella hyvinvointia lisäävä merkitys. Jos liikut julkisilla, voit esimerkiksi pohtia, olisiko mahdollista jäädä aiemmin pois kyydistä ja kulkea loppumatka luontopainotteisilla reiteillä. Omalla autolla liikkuessa voit miettiä, että olisiko auto mahdollista jättää auto paikalle, josta pääsee työpaikalle kävelemään luontoalueiden lävitse.


Suomalainen työ siirtyy luontoon!

Suomalainen työ siirtyy luontoon!

Perjantaina 21.5. vietetään ensimmäistä Luontotyöpäivää. Luontotyöpäivän ajatuksena on nostaa tietoisuutta luonnon hyvinvointivaikutuksista, sekä innostaa suomalaiset työyhteisöt ottamaan luonto yhdeksi työtilaksi toimistojen ja etätyöpisteiden rinnalle. Luontotyöpäivän on käynnistänyt keskisuomalainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisliike Meijän polku.

– Olemme yhä tietoisempia luonnon tarjoamista hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista. Näiden ohella luonto myös toimii luontaisesti uusia ideoita tarjoavana ympäristönä, toteaa yksi kampanjan suunnittelijoista, fysioterapeutti Juho Jäppinen. – Luontoon siirtyminen osana työpäivää voisi parhaimmillaan siis tuoda työelämään sekä hyvinvointia, että uusia innovaatioita. Ja näille molemmille on taatusti kysyntää, Jäppinen lisää.

Luonnon terveysvaikutukset tuntuvat kehossa ja mielessä jo lyhyenkin luontokontaktin jälkeen. Tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi stressi alkaa vähenemään jo muutamien minuuttien jälkeen. Suurempia terveysvaikutuksia saadaan viikkotasolla 2–3 tunnin luonnossa oleskelun jälkeen. Tällaisen ajan saa kertymään esimerkiksi muutaman tunnin palaverilla lähialueen luontokohteissa.

Helpoimmillaan luonnon ottaminen osaksi työpäivää voi olla vaikka työpuhelun soittaminen lähipuistosta. Toisessa ääripäässä sitten on koko päivän mittainen työpäivä esimerkiksi lähilaavulla tai vaikkapa kansallispuistossa.

Kaikista töistä ei ole mahdollista lähteä kesken päivän luontoon, mutta tällöin luontoa voi tuoda osaksi työpäivää vaikkapa kuuntelemalla luontoääniä kahvitauolla tai katselemalla lyhyt rauhoittava luontovideo. Tälläkin tavoin pystytään vaikuttamaan positiivisesti stressitasoihin. Toinen keino sisätyöntekijöille on piipahtaa työmatkoilla luontoympäristöissä, esimerkiksi valitsemalla kävely- tai pyöräilyreitille luontoalueita.

– Osa kampanjan ideaa onkin saada ihmiset kokeilemaan erilaisia tapoja viedä töitä luontoon tai sitten tuoda luontoa töihin. Kokeilemalla erilaisia tapoja löytyy kullekin sopivat ja antoisat tavat hyödyntää näitä luonnon tarjoamia upeita mahdollisuuksia. Toiveemme on, että muutaman vuoden kuluttua luonnossa työskentely on jo osa suomalaisen työn arkea, toteaa Jäppinen.

Kampanjan nettisivut löytyvät osoitteesta: www.meijanpolku.fi/luontotyopaiva.

Jyväskylän seudulla Luontotyöpäivää voi lähteä viettämään esimerkiksi Ladun Majalle, jonka tapahtuman yhteistyötaho Jyväskylän Latu tarjoaa luontotyöpäiväläisten käyttöön.

Tervetuloa mukaan viemään suomalaista työtä luontoon!

Lisätietoja

Juho Jäppinen
meijanpolku@gmail.com
050 471 3702

Valmistautuminen

Valmistautuminen

Varmista Luontotyöpäivän sujuminen varustautumalla oikein. Hyvin valmisteltu Luontotyöpäivä sujuu hyvin!

Pukeutuminen

Pukeudu sään mukaan ja huomio luontotyöpäivän aktiivisuustaso. Onko tarkoitus kävellä pidempiä matkoja vai istuskella järven rannassa ajatuksia liplattelemassa? Enemmän liikkuessa valitse hyvät kengät ja rennot mukavat vaatteet. Voit ottaa mukaan repun, jossa voi olla varavaatteita, tai johon voi laittaa ylimääräisiä vaatteita, jos tulee kuuma. Repussa kulkee mukavasti myös eväät ja tarvittavat työvälineet.

Sään mukaan pukeutuminen on onnistuneen luontotyöpäivän tae. Tällaisia ovat esim. sateella hyvät sadevarusteet ja auringon paahtaessa ultraviolettisäteilyltä suojaavat varusteet.

Jos suunnittelet pidempiä paikallaanoloja, esim kirjoitus- tai lukuhommia, niin ota mukaan istumiseen tai rentoutumiseen sopivia välineitä. Tällaisia ovat esimerkiksi istuinalusta, retkituoli tai riippumatto. Voit tarvittaessa ottaa mukaan myös taittuvan retkipöydän, mutta testaa sen käyttöä ensin kotosalla. Ylimääräisten tavaroiden mukana kantaminen on ylimääräistä työtä, ja työn lisääminen ei ole luontotyöpäivien tarkoitus.

Eväät

Tie täydelliseen luontotyöpäivään käy vatsan kautta. Pakkaa siis mukaan riittävästi juotavaa ja syötävää. Kahvin tai teen ystävien kannattaa ottaa termospullossa lämmintä juomaa mukaan. Kesäkuumalla kylmää juotavaa on hyvä olla runsaasti mukana, kun taas syysvilpoisilla ja talvella lämmin juoma kruunaa ulkoilun. Muutaman tunnin retkille voit pakata mukaan pientä naposteltavaa, esim eväsleivän tai hedelmiä ja koko päivän seikkailuille kannattaa jo sitten ravitseva lounaskin pakata mukaan. 

Jos vietät pidemmän työpäivän luonnon helmassa, niin ota mukaan myös lounaspaketti tai ruuan tekovälineet. Kokemuksena mikään ei voita itse tehtyä luontolounasta!

Jos retkipaikalla on mahdollisuus tehdä tulet, niin ruokatunnista tulee samalla mieleenpainuva elämys! Myös erilaiset retkikeittimet ovat usein luonnossa työskentelevän vakiovarusteita.
Huolehdithan roskistasi ja huomiot ruohikko-/metsäpalovaroituksen. Retkeilyetiketti-vinkkejä saat täältä. 

Työskentely, tekniikka

Jos aiot tehdä työtä esim kannettavalla tai mobiililaitteilla, niin lataa laitteiden akut ja ota mukaan tarvittaessa varavirtalähde sekä huomioi säätila laitteiden käytön kannalta. 

Luontotyöpalavereihin voi osallistua myös etänä. Helpoimmillaan tämä onnistuu kännykän avustuksella. Huomioi sääolosuhteet, kun mietit teknologian käyttöä luonnossa.

Jos tarvitset internettiä, niin varmista luontokohteen verkkoyhteydet, sillä  puhelin- ja internet-yhteyksien toimivuus matkaviestinverkoissa vaihtelee verkon kuuluvuuden mukaan. Kuuluvuuksia voi haarukoida esim alla olevista linkeistä. Jos järjestää isompaa kokousta, tai yhteydet ovat muutoin ’elintärkeät’, niin kannattaa käydä etukäteen paikan päällä myös testaamassa verkon saatavuus. 

Mukaan kannattaa aina ottaa myös ne perinteiset muistiinpanovälineet, eli vihko ja kyniä. Joskus kiven nokassa onkin mukavampaa laitella ideoita muistiin kynällä ja paperilla.

Varaudu myös tekniikan osalta sään muutoksiin, varsinkin jos säätiedotus on lupaillut epävakaista ilmaa. 

Muuta

Vaikka luontoympäristö itsessään tuo hyvinvointia työpäivään, niin muista myös luonnossa pitää taukoja ja vaihdella työasentoa, jos istut pidempiä aikoja. Tauoilla voit nauttia luonnosta ja vaikka ottaa valokuvia. Jos jaat kuviasi somessa, niin käytä #Luontotyöpäivä -hästägiä.

Luontotyöpäivä luo puitteet myös ympäristön tarkkailulle ja oman luovuuden ruokkimiselle. Miten olisi vaikka leikkimielinen luontovalokuvauskilpailu työporukan kesken? Myös lajien tunnistus saa harhailen mielen keskittymään hetkeen.

Muista myös esim allergialääkkeet ja aurinkorasva, jos liikut aikana, jolloin näitä voi luonnossa ollessa tarttea. Muista myös varautua esim hyttysten varalta, jos liikut alueella, jossa hyttysiä voi esiintyä. 


Luontotyöpäivän suunnittelu

Luontotyöpäivän suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Näin myös luonnossa työpäivää viettäessä. Hyvä valmistautuminen takaa parhaan lopputuloksen ja luonnossa työskentelystä nauttimisen. Kokeilemalla erilaisia ratkaisuja ja paikkoja löydät juuri itsellesi sopivat tavat työskennellä luonnossa. Eli älä anna periksi, jos alussa tulee haasteita vastaan.

Olemme keränneet alle vinkkejä Luontotyöpäivän onnistuneeseen toteutukseen.


Suunnittele ajankohta ja valitse luontokohde

Mieti, milloin lähdet luontotyöpäivää viettämään ja mitä aiot työpäivän aikana tehdä? Vaihtoehtoja on monia ja nämä tarvitsevat hieman erilaista valmistautumista.

Suomi on täynnä toinen toistaan mukavampia luontoreitistöjä ja näillä olevia taukopaikkoja. Jos haluat ottaa varman päälle, käy tutustumassa kohteeseen etukäteen. Jos haluat seikkailla, niin sitten vain rohkeasti liikkeelle ja ota jokin uusi luontokohde testaukseen. Oikeita unelmien avokonttoreita voi löytyä jokaisesta niemestä ja notkosta.

Voit käyttää luontotyöpäivän esimerkiksi ajatteluun, ideointiin ja uuden luomiseen. Voit kirjoittaa, lukea tai hoitaa puheluita ja sähköposteja. Tai sitten voitte kokoustaa luonnossa.

Mitä sitten suunnitteletkin tekeväsi, niin aseta työpäivälle selkeä tavoite: “Huomenna vietän kolme tuntia työpäivästä luonnossa. Käyn lävitse tulevan esitykseni muutamaan kertaan ja sitten hoidan ne kaksi tärkeää puhelua, jotka ovat jääneet hoitamatta. Lisäksi päivitän firman nettisivua”. Nämä kaikki tarvitsevat hiukan etukäteisvalmistelua, joka usein hoituu maalaisjärjellä. Olemme kuitenkin myös keränneet valmisteluvinkkejä tänne.

Monipuoliset mahdollisuudet

Luonnossa liikkumisen ja työn tekemisen mahdollisuudet ovat meillä Suomessa lähes rajattomat. On helposti saavutettavia puistoalueita, järvenrantareitistöjä penkkeineen ja kivineen, lähimetsiä polkuineen ja kuntoratoineen sekä kansallispuistojen kaltaisia laajempia luontoalueita, joissa myös liikkuminen on helppoa ja reitistöt hyvin merkitty. Lisäksi on vielä meidän kaikkien mustikka- ja sienimetsät, kesämökit ja erilaiset maatilamahdollisuudet. Paikoista ei siis ole pulaa.

Helpoimmillaan Luontotyöpäivää voi viettää työpaikan tai kodin lähiluonnossa. Tämä on myös hyvä tapa kokeilla erilaisia luontotyöratkaisuja, sillä esim puuttuvia työvälineitä voi kipaista hakemaan nopeasti sisältä.

Jos lähialueen luontokohteet eivät vielä ole sinulle tuttuja, niin yleensä kuntien ja kaupunkien sivuilta löytyy erilaisia liikunta- ja retkikohteita. Näissä on yleensä myös tietoa nuotiopaikoista ja muista levähdyspaikoista. Isommalla työporukalla liikkeelle lähdettäessä myös porukasta löytyy ihmisiä, joilla on kokemusta paikalliskohteista. Retkikartta-palvelusta voi myös katsella sopivia kohteita. Kansallispuistoista löytyy tietoa Luontoon -palvelusta ja keskisuomalaisia kohteita olemme keränneet tänne.

Ja aina on mahdollista yhdistää luontotyöpäiviin erilaisia palveluja ja opastettuja retkiäkin tarjoiluineen.


Kenen kanssa Luontotyöpäivää viettämään?

Seura valikoituu riippuen siitä, mitä Luontotyöpäivänä olet päättänyt tehdä. Jos haluat käyttää ajan uusien ideoiden suunnitteluun, niin liikkeelle voi lähteä itsekseen tai vaikkapa koiran kanssa. Jos ajatuksia pitää myllyttää laajemmin, voit lähteä työkaverin kanssa pitämään kävelypalaveria tai työporukan kanssa luontokokouksen pitoon. Kävelykokouksen pitoon löytyy vinkkejä täältä.

Miten pääset luontokohteeseen?

Huomioi luontotyöpäivän kohdetta mietittäessä myös vuodenaikojen ja säiden vaikutukset kuhunkin paikkaan. Esim lumien sulaessa maasto ja polut voivat olla hyvinkin märkiä ja mutaisia. Kuvassa kevät edennyt jo hieman pidemmälle ja polku on loistavassa kunnossa.

Jos kohde ei ole kaukana, niin kävellen tai pyörällä liikkuminen on kätevää. Samalla saat lisättyä hyötyliikuntaa arkeen.

Julkisen liikenteen mahdollisuudet kannattaa myös tarkistaa. Isommissa kaupungeissa tämä onnistuu ainakin mainiosti. Esimerkiksi Jyväskylässä kannattaa tarkistaa Luontopysäkit, jolloin linkillä pääsee luontokohteisiin vaivattomasti ja nopeasti. 

Jos haluat kauemmaksi, esimerkiksi kansallispuistoon, niin autolla liikkuessa tarkista pysäköintimahdollisuudet etukäteen. Ja jos luontotyöpäivää on lähdössä viettämään isompikin porukka, niin kimppakyydit ovat ekologinen ratkaisu. Ja hyvä tapa saada keskustelut käyntiin jo matkalla.